Jogszabályok - Értesítés

Oznámenie | Announcement

17 találat

Oznámenie č. 343/2001 Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6.októbra 1999 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Opčným protokolom súhlas uznesením č.1046 z 22.septembra 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26.októbra 2000.

Opčný protokol nadobudol platnosť 22.decembra 2000 na základe článku 16 ods.1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 17..februára 2001 na základe článku 16 ods.2.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma343
A törvény kelte2001-09-05
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2001-02-17
Rövid URL
ID398202
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 327/1999 Második Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 1998 bol v New Yorku podpísaný Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Druhým opčným protokolom súhlas uznesením č. 286 z 12. mája 1999 a predseda vlády Slovenskej republiky poverený výkonom niektorých právomocí prezidenta Slovenskej republiky ho ratifikoval4. júna 1999.

V súlade s článkom 8 Druhý opčný protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 22. septembra 1999.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / nemzetközi jog
Törvény száma327
A törvény kelte1999-06-12
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1999-09-22
Rövid URL
ID398178
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 169/1991 Első Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához

Részletek

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. decembra 1966 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.
S Opčným protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach bola uložená u depozitára generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 12. marca 1991.

Pri prístupe k Opčnému protokolu sa urobilo vyhlásenie k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, že Česká a Slovenská Federatívna Republika vyhlasuje v súlade s článkom 41 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, že uznáva príslušnosť Výboru pre ľudské práva, vytvoreného na základe článku 28 Paktu, prijímať a posudzovať oznámenie jedného štátu, ktorý je jeho zmluvnou stranou, o tom, že iný štát, ktorý je jeho zmluvnou stranou, neplní svoje záväzky podľa tohto Paktu.

Opčný protokol nadobudne platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 23. marca 1976. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudne platnosť na základe toho istého článku ods. 2 dňom 12. júna 1991.

Český preklad Opčného protokolu sa vyhlasuje súčasne. 1)

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / a Cseh és Szlovák Federatív Köztársaság Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / nemzetközi jog
Törvény száma169
A törvény kelte1991-05-23
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1991-06-12
Rövid URL
ID398166
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 68/2007 Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 2005 v Paríži bol prijatý Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 152 z 12. decembra 2006 a prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 16. decembra 2006. Ratifikačná listina bola uložená 18. decembra 2006 u generálneho riaditeľa UNESCO, depozitára dohovoru.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudne platnosť 18. marca 2007 v súlade s článkom 29 ods. 1.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / nemzetiségi kultúra / kisebbségek / nemzetközi jog
Törvény száma68
A törvény kelte2007-03-18
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2007-03-18
Rövid URL
ID398142
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 480/2005 Tizenharmadik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörléséről

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2002 bol vo Vilniuse prijatý Protokol č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností.

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 24. júla 2002.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1676 z 21. júna 2005 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 20. júla 2005. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára protokolu, 18. augusta 2005.

Protokol nadobudol platnosť 1. júla 2003 na základe článku 7 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 7 ods. 2.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / halálbüntetés / nemzetközi jog
Törvény száma480
A törvény kelte2005-12-01
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2003-07-01
Rövid URL
ID398056
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 104/1991 Egyezmény a gyermek jogairól

Részletek

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. novembra 1989 bol v New Yorku prijatý Dohovor o právach dieťaťa. V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30. septembra 1990.
S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 7. januára 1991.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 ods. 1 dňom 2. septembra 1990. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 49 ods. 2 dňom 6. februára 1991.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.1)

Csatolmányok:

Čl. 2

1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.

2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné őt.

Čl. 29

1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következő célokra kell irányulnia:
a) elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését;
b) a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartását;
c) a gyermek tudatába kell vésni a szülei, személyazonossága, nyelve és kulturális értékei iránti tiszteletet, valamint annak az országnak, amelyben él, továbbá esetleges származási országának a nemzeti értékei iránti és a sajátjától különböző kultúrák iránti tiszteletet;
d) fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy a megértés, a béke, a türelem, a nemek közti egyenlőség, valamennyi nép, nemzetiségi, nemzeti és vallási csoport és az őslakosok közötti barátság szellemében tudja vállalni a szabad társadalomban az élettel járó mindenfajta felelősséget;

e) a gyermek tudatába kell vésni a természeti környezet iránti tiszteletet.

2. A jelen cikk vagy a 28. cikk rendelkezései semmiképpen sem értelmezhetők úgy, hogy sérthessék a természetes vagy jogi személyeknek oktatási intézmény-alapítási és vezetési szabadságát, feltéve, hogy jelen cikk 1. bekezdésében felsorolt elveket tiszteletben tartják, és az adott intézményekben az oktatás megfelel az állam által előírt minimális szabályoknak.

Čl. 30

Azokban az államokban, amelyekben nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebbségek, illetőleg őslakosságból származó személyek léteznek, az őslakossághoz vagy az említett kisebbséghez tartozó gyermek nem fosztható meg attól a jogától, hogy saját kulturális életét élje, vallását vallja és gyakorolja, illetőleg csoportjának többi tagjával együtt saját nyelvét használja.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / a Cseh és Szlovák Federatív Köztársaság Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / diszkrimináció tilalma / gyermekek jogai / faji diszkrimináció / kisebbségek / nyelvhasználat / nemzetközi jog
Törvény száma104
A törvény kelte1991-02-06
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma1991-02-06
Rövid URL
ID398020
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 120/2004 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. januára 2003 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže.

Dohoda nadobudne platnosť 14. marca 2004 na základe článku 20.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci podpísanej 22. októbra 1986 v Budapešti (vyhláška č. 41/1987 Zb.).

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetiségi kisebbségek / szlovák-magyar kormányközi egyezmény / nemzetiségi kultúra / iskolaügy / nemzetközi jog
Törvény száma120
A törvény kelte2004-03-11
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma2004-03-14
AláírásZa vládu Slovenskej republiky: Rudolf Chmel v. r. Za vládu Maďarskej republiky: Görgey Gábor v. r.
Rövid URL
ID398008
Módosítás dátuma2019. augusztus 14.

Oznámenie č. 77/2004 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2003 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004 na základe článku 8.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetiségi kisebbségek / szlovák-magyar kormányközi egyezmény / nemzetiségi kultúra / iskolaügy / nemzetközi jog
Törvény száma77
A törvény kelte2004-02-14
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2004-02-13
AláírásZa vládu Slovenskej republiky: Eduard Kukan v. r. Za vládu Maďarskej republiky: László Kovács v. r.
Rövid URL
ID398004
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 172/2010 158. sz. Egyezmény a munkaviszonynak a munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetéséről – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1982 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 1787 z 2. decembra 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 3. februára 2010. Ratifikačná listina bola uložená 22. februára 2010 u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce, depozitára dohovoru.

Dohovor nadobudol platnosť 23. novembra 1985 v súlade s článkom 16 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. februára 2011 v súlade s článkom 16 ods. 3.

Csatolmányok:

Čl. 5

Nem képeznek alapos okot az elbocsátásra, többek között, az alábbiak:
(a) szakszervezeti tagság vagy a szakszervezeti tevékenységben való részvétel a
munkaidőn túl vagy, a munkáltató beleegyezésével, a munkaidő alatt;
(b) a munkavállalók üzemi képviselőjeként való működés, múltbeli működés, vagy ilyen tisztségre való pályázás;
(c) a munkaadó elleni panasztétel vagy a munkaadó ellen folyó eljárásban való részvétel, ideértve a törvények vagy más rendelkezések állítólagos megsértését is, avagy az illetékes közigazgatási hatóságokhoz való folyamodás;
(d) faj, bőrszín, nem, családi állapot, családi kötelezettségek, terhesség, vallás, politikai nézet, nemzeti hovatartozás vagy társadalmi helyzet;
(e) szülési szabadság alatti munkától való távolmaradás.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / szociális és gazdasági jogok / munkaviszony megszűnése / felmondási okok / diszkrimináció / munkához való jog / nemzetközi jog
Törvény száma172
A törvény kelte2010-04-30
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma2011-02-22
Rövid URL
ID397984
Módosítás dátuma2019. augusztus 14.

Oznámenie č. 173/2010 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1997 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 1789 z 2. decembra 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 3. februára 2010. Ratifikačná listina bola uložená 22. februára 2010 u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce, depozitára dohovoru.

Dohovor nadobudol platnosť 10. mája 2000 v súlade s článkom 18 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. februára 2011 v súlade s článkom 18 ods. 3.

Csatolmányok:

Čl. 5

1. Az alkalmazáshoz és egyes foglalkozásokhoz való hozzájutás egyenlő lehetőségének, és a bánásmód egyenlőségének elősegítése érdekében a tagállam köteles biztosítani, hogy a magán-munkaközvetítő ügynökségek megkülönböztetés nélkül kezeljék a munkavállalókat faj, bőrszín, nem, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti hovatartozás, társadalmi hovatartozás, illetve minden egyéb olyan megkülönböztetés tekintetében, amelyekről az egyes országok törvényei és gyakorlata rendelkeznek, mint például a kor vagy a megváltozott munkaképesség.

2. Jelen cikk 1. bekezdését nem szabad úgy végrehajtani, hogy az a magánmunkaközvetítő ügynökségeket meggátolja olyan speciális szolgáltatások, illetve célzott programok nyújtásában, amelyek az álláskeresési tevékenységükben leginkább hátrányos helyzetű munkavállalók megsegítését célozzák.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / szociális és gazdasági jogok / munkaügyi közvetítői szolgálat / állás / diszkrimináció / munkához való jog / nemzetközi jog
Törvény száma173
A törvény kelte2010-04-30
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma2011-02-22
Rövid URL
ID397972
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 208/2010 Tizennegyedik jegyzőkönyv Az Emberi Jogok És Az Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezményhez, az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosításáról

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2004 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Protokol č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru (oznámenie č. 209/1992 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 1411 zo 14. decembra 2004 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 31. januára 2005. Ratifikačná listina bola 16. mája 2005 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy.

Protokol nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 19 pre všetky strany protokolu.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma208
A törvény kelte2010-05-18
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2010-06-01
Rövid URL
ID397960
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 317/2010 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2006 bol v New Yorku prijatý Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Pri uložení ratifikačnej listiny Slovenská republika uplatnila výhradu k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení:

„Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.”

Dohovor nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 45 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 ods. 2.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / egészségkárosodott emberek jogai / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma317
A törvény kelte2010-07-10
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2010-06-25
Rövid URL
ID397948
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 273/2009 Európai szociális karta (módosított)

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 1996 bola v Štrasburgu otvorená na podpis Európska sociálna charta (revidovaná). Za Slovenskú republiku bola charta podpísaná 18. novembra 1999.

Národná rada Slovenskej republiky s chartou vyslovila súhlas uznesením č. 1321 zo 17. februára 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky chartu ratifikoval 20. marca 2009. Ratifikačná listina bola uložená 23. apríla 2009 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára charty.

Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila vyhlásenie v tomto znení:

A. časť

V súlade s článkom A odsekom 1 písm. b), článkom A odsekom 2 a článkom B Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996 sa Slovenská republika považuje za viazanú týmito ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996:

„Článok 1 Právo na prácu (odseky 1 – 4),
Článok 5 Právo organizovať sa,
Článok 6 Právo kolektívne vyjednávať (odseky 1 – 4),
Článok 7 Právo detí a mladistvých na ochranu (odseky 1 – 10),
Článok 12 Právo na sociálne zabezpečenie (odseky 1 – 4),
Článok 13 Právo na sociálnu a lekársku pomoc (odseky 1 – 3),
Článok 16 Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu,
Článok 19 Právo migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc [odsek 1, odsek 4 písm. a) a b), odseky 5, 6, 7, 9 a 11)],
Článok 20 Právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia [(písm. a) až d)]“.

B. časť

V súlade s článkom A odsekom 1 písm. c), článkom A odsekom 2 a článkom B Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996 sa Slovenská republika považuje za viazanú týmito ďalšími ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996:

„Článok 2 Právo na riadne podmienky práce (odseky 1 – 7),
Článok 3 Právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky (odseky 1 – 4),
Článok 4 Právo na primeranú odmenu (odseky 1 – 5),
Článok 8 Právo zamestnaných žien na ochranu materstva (odseky 1 – 5),
Článok 9 Právo na poradenstvo pri voľbe povolania,
Článok 10 Právo na odborné vzdelávanie a prípravu (odseky 1 – 5),
Článok 11 Právo na ochranu zdravia (odseky 1 – 3),
Článok 14 Právo na prospech zo sociálnych služieb (odseky 1 a 2),
Článok 15 Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na živote spoločnosti (odseky 1 a 2),
Článok 17 Právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu (odseky 1 a 2),
Článok 18 Právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán (odseky 1, 2, 4),
Článok 21 Právo na informácie a na konzultácie [písm. a) a b)],
Článok 22 Právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia [písm. a) až d)],
Článok 23 Právo starších osôb na sociálnu ochranu [prvá zarážka písm. a) a b), druhá zarážka písm. a) a b) a tretia zarážka],
Článok 24 Právo na ochranu v prípadoch skončenia zamestnania [písm. a) a písm. b)],
Článok 25 Právo pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa,
Článok 26 Právo na dôstojnosť pri práci (odseky 1 a 2),
Článok 27 Právo pracovníkov s rodinnými zodpovednosťami na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie (odseky 1, 2 a 3),
Článok 28 Právo zástupcov pracovníkov na ochranu v podniku a na uľahčenie podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú [písm. a) a písm. b)],
Článok 29 Právo na informácie a na konzultácie v postupoch hromadného prepúšťania,
Článok 30 Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením [písm. a) a písm. b)]“.

Európska sociálna charta (revidovaná) nadobudla platnosť 1. júla 1999 v súlade s článkom K ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. júna 2009 v súlade s článkom K ods. 3.

Prijatie záväzkov z ktoréhokoľvek ustanovenia Európskej sociálnej charty (revidovanej) v súlade s jej článkom B odsekom 2 má za účinok, že odo dňa nadobudnutia platnosti týchto záväzkov pre Slovenskú republiku sa zodpovedajúce ustanovenie Európskej sociálnej charty (oznámenie č. 329/1998 Z. z.) a jej dodatkového protokolu z roku 1988 (oznámenie č. 330/1998 Z. z.) prestanú aplikovať na Slovenskú republiku.

Dozor nad uplatňovaním záväzkov, obsiahnutých v Európskej sociálnej charte (revidovanej) v súlade s jej IV. časťou článkom C podlieha tomu istému dozoru, akému podliehali záväzky Európskej sociálnej charty.

Csatolmányok:

 

Čl. E
Mentesség a diszkriminációtól

A jelen Kartában ismertetett jogok élvezetét a faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti, vagy társadalmi származás, egészség, nemzeti kisebbséghez fűződő kapcsolat, születés vagy egyéb státus alapján lehetséges hátrányos megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.

Čl. E

Megkülönböztető bánásmód, amely objektív és ésszerű indokláson nyugszik, nem tekinthető diszkriminatívnak.

Čl. 24

1. Úgy értendõ, hogy a jelen cikk szempontjából a „foglalkoztatás megszűnése” és a „megszűnt” kifejezések az alkalmazás munkáltató kezdeményezésével történő beszüntetését jelentik.
2. Úgy értendõ, hogy ez a cikk minden dolgozóra kiterjed, de az adott Fél a cikk védelme alól részben, vagy teljes egészében kizárhatja az alkalmazottak következő kategóriáit
a) azokat a dolgozókat, akiket munkaszerzõdéssel meghatározott idõre, vagy meghatározott feladatra alkalmaztak;
b) próbaidős dolgozókat, vagy olyanokat, akik alkalmasságukat bizonyítják,
amennyiben ezt előre meghatározták és az idõtartam elfogadható hosszúságú;
c) az eseti alapon rövid idõre alkalmazott dolgozókat.
3. Ezen cikk céljából a következõk különösen nem képezhetik a foglalkoztatás beszüntetésének elfogadott okát:
a) szakszervezeti tagság, vagy részvétel szakszervezeti tevékenységben a munkaidőn kívül, vagy a munkáltató hozzájárulásával munkaidõn belül;
b) hivatali posztra törekvés dolgozói képviselői minőségben való fellépés miatt;
c) panasz benyújtása, vagy az illetékes közigazgatási hatósághoz történő folyamodás; vagy részvétel munkáltató elleni eljárásban, akit azzal vádolnak, hogy megszegte a törvényeket, vagy szabályokat,
d) faj, bőrszín, nem, családi állapot, családi kötelezettségek, terhesség, vallás, politikai vélemény, nemzetiségi vagy társadalmi származás;
e) anyasági vagy apasági szabadság;
f) a munkából való ideiglenes távollét betegség vagy károsodás miatt.
4. Úgy értendő, hogy a foglalkoztatás jogos ok nélkül való megszüntetése esetén
adandó kártérítésről, vagy más megfelelő segítségnyújtásról a nemzeti törvények, vagy szabályok, kollektív egyességek, vagy más, az országos viszonyoknak megfelelő eljárások döntenek.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / nemzetközi egyezmények / szociális és gazdasági jogok / munkaviszony megszűnése / felmondási okok / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma273
A törvény kelte2009-07-10
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma2009-07-10
Rövid URL
ID397899
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 212/1993 o uzavretí zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.
So Zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 1. júlom 1993 na základe jej článku 21.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetiségi kisebbségek / nemzetközi egyezmények / nemzetközi jog
Törvény száma212
A törvény kelte1993-07-01
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1993-07-01
Aláírás Za Slovenskú republiku: Vladimír Mečiar v.r. Za Českú republiku: Ivan Kočárník v.r.
Rövid URL
ID397822
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 329/1998 Európska sociálna charta

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. októbra 1961 bola v Turíne otvorená na podpis členským štátom Rady Európy Európska sociálna charta.
V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola podpísaná 27. mája 1992 v Štrasburgu. Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sukcedovala do podpisu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Európskou sociálnou chartou súhlas svojím uznesením č. 1026 z 27. marca 1998. Predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky ju ratifikoval 29. mája 1998 a ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy, 22. júna 1998.

Charta nadobudla platnosť 26. februára 1965 na základe článku 35 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 21. júla 1998 na základe článku 35 ods. 3.

Pri uložení ratifikačnej listiny urobila Slovenská republika vyhlásenie v tomto znení:

V súlade s článkom 20 ods. 2 Európskej sociálnej charty sa Slovenská republika považuje za viazanú týmito ustanoveniami Európskej sociálnej charty:

Článok 1 Právo na prácu (odseky 1 – 4),

Článok 2 Právo na riadne podmienky práce (odseky 1 – 5),

Článok 3 Právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky (odseky 1 – 3),

Článok 4 Právo na primeranú odmenu (odseky 1 – 5),

Článok 5 Právo organizovať sa,

Článok 6 Právo kolektívne vyjednávať (odseky 1 – 4),

Článok 7 Právo detí a mladistvých na ochranu (odseky 1 – 10),

Článok 8 Právo zamestnaných žien na ochranu (odseky 1 – 4),

Článok 9 Právo na poradenstvo pri voľbe povolania,

Článok 10 Právo na odborné vzdelávanie (odseky 1 – 4),

Článok 11 Právo na ochranu zdravia (odseky 1 – 3),

Článok 12 Právo na sociálne zabezpečenie (odseky 1 – 4),

Článok 13 Právo na sociálnu a lekársku pomoc (odseky 1 – 3),

Článok 14 Právo na prospech zo sociálnych služieb (odseky 1 a 2),

Článok 15 Právo telesne alebo duševne postihnutých osôb na odbornú prípravu, na pracovnú rehabilitáciu a na sociálnu readaptáciu (odseky 1 a 2),

Článok 16 Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu,

Článok 17 Právo matiek a detí na sociálnu a hospodársku ochranu,

Článok 18 Právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán (odseky 1, 2, 4).

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Okatatási minisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / szociális és gazdasági jogok / nemzetközi jog
Törvény száma329
A törvény kelte1998-07-21
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1998-07-21
AláírásV.Mečiar v.r.
Rövid URL
ID397806
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 209/1992 Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich

Részletek

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. februára 1991 bol v Madride podpísaný v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 dojednaný v Ríme 4. novembra 1950 a tieto ďalšie zmluvné dokumenty na tento Dohovor nadväzujúce: Dodatkový protokol dojednaný v Paríži 20. marca 1952,Protokol č. 2 dojednaný v Štrasburgu 6. mája 1963,Protokol č. 4 dojednaný v Štrasburgu 16. septembra 1963,Protokol č. 6 dojednaný v Štrasburgu 28. apríla 1983, a Protokol č. 7 dojednaný v Štrasburgu 22. novembra 1984. S Dohovorom i Protokolmi vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ich ratifikoval s tým, že Česká a Slovenská Federatívna Republika podľa článku 64 Dohovoru robí výhradu k článkom 5 a 6 Dohovoru v tom zmysle, že tieto ustanovenia nebránia ukladaniu disciplinárneho trestu väzenia podľa § 17 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov. Ratifikačné listiny boli uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára Dohovoru, 18. marca 1992. Pri ratifikácii Dohovoru sa urobilo vyhlásenie: Česká a Slovenská Federatívna Republika vyhlasuje, že po dobu piatich rokov, ktorá sa bude mlčky predlžovať vždy o obdobie ďalších piatich rokoch, pokiaľ Česká a Slovenská Federatívna Republika svoje vyhlásenie neodvolá pred uplynutím prebiehajúceho obdobia: a) uznáva právomoc Európskej komisie pre ľudská práva prijímať podľa článku 25 Dohovoru sťažnosti osôb, nevládnych organizácií alebo skupín osôb považujúcich sa za poškodené v dôsledku porušenia práv priznaných Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článkami 1-4 Protokolu č. 4 a článkami 1-5 Protokolu č. 7, pokiaľ k porušeniu práv vyplývajúcich z týchto dokumetov došlo po nadobudnutí ich platnosti pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku; b) uznáva na základe vzájomnosti právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva podľa článku 46 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na výklad a použitie Dohovoru, článkov 1-4 Protokolu č. 4 a článkov 1-5 Protokolu č. 7, pokiaľ k porušeniu práv vyplývajúcich z týchto dokumentov došlo po nadobudnutí ich platnosti pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku. Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 66 ods. 2 dňom 3. septembra 1953. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade s článkom 66 ods. 3 dňom 18. marca 1992. Dodatkový protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6 dňom 18. mája 1954 a pre ČSFR nadobudol platnosť na základe toho istého článku 18. májom 1992. Protokol č. 2 nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 21. septembra 1970 a pre ČSFR nadobudol platnosť na základe toho istého článku ods. 1 b) 18. marcom 1992. Protokol č. 4 nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 2. mája 1968 a pre ČSFR nadobudol platnosť podľa toho istého článku 18. marcom 1992. Protokol č. 6 nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 1. marca 1985 a pre ČSFR podľa toho istého článku ods. 2 dňom 1. apríla 1992. Protokol č. 7. nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 1. novembra 1988 a pre ČSFR podľa toho istého článku ods. 2 nadobudne platnosť 1. júnom 1992. České preklady Dohovoru i Protokolov sa vyhlasujú samostatne. DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 Podpísané vlády, členovia Rady Európy, majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948; majúc na zreteli, že táto deklarácia smeruje k zabezpečeniu všeobecného a účinného uznávania a dodržiavania práv v nej vyhlásených; majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi, a že jedným zo spôsobov, ako sa má tento cieľ uskutočňovať, je ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd; znovu potvrdzujúc svoju hlbokú vieru v tie základné slobody, ktoré sú základom spravodlivosti a mieru vo svete a ktoré sú najlepšie zachovávané na jednej strane účinnou politickou demokraciou a na druhej strane spoločným poňatím a dodržiavaním ľudských práv, od ktorého závisia; rozhodnuté, ako vlády európskych štátov, ktoré sú rovnakého zmýšľania a majú spoločné dedičstvo politických tradícií, ideálov, slobody a právneho štátu, podniknúť prvé kroky ku kolektívnemu zaručeniu niektorých práv vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii; dohodli sa na nasledujúcom:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / a Cseh és Szlovák Federatív Köztársaság Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma209
A törvény kelte1992-03-18
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1992-10-10
Rövid URL
ID397792
Módosítás dátuma2013. május 30.

Oznámenie č. 588/2001 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. novembra 1992 bola v Štrasburgu otvorená na podpis členským štátom Rady Európy Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.
V mene Slovenskej republiky bola charta podpísaná v Štrasburgu 20. februára 2001.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila uznesením č. 1497 z 19. júna 2001 súhlas s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. júla 2001 a ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy, 5. septembra 2001.

Charta nadobudla platnosť 1. marca 1998 na základe článku 19 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2002 na základe článku 19 ods. 2.

Pri uložení ratifikačnej listiny urobila Slovenská republika vyhlásenie, ktoré znie:

1. Slovenská republika vyhlasuje, že prijatú chartu bude uplatňovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú rovnosť občanov pred zákonom bez ohľadu na ich pôvod, rasu, náboženstvo alebo národnosť, s cieľom podporovať európske jazykové dedičstvo bez ujmy na používaní štátneho jazyka.

2. Slovenská republika vyhlasuje podľa článku 1 písm. b) charty, že pojem „územie, na ktorom sa používa regionálny alebo menšinový jazyk, ” sa vzťahuje na obce podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva z 25. augusta 1999, a to vrátane uplatňovania jej článku 10.

3. Podľa článku 3 ods. 1 charty „regionálnymi alebo menšinovými jazykmi” v Slovenskej republike sú jazyky: bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský;
uplatňovanie ustanovení charty podľa jej článku 2 ods. 2, ak ide o
bulharský, český, chorvátsky, nemecký, poľský a rómsky jazyk:

článok 8 ods. 1 písm. a) bod iii, písm. b) bod iii, písm. c) bod iii, písm. d) bod iii, písm. e) bod ii, písm. f) bod ii, písm. g), h), i);
článok 9 ods. 1 písm. a) body ii a iii, písm. b) body ii a iii, písm. c) body ii a iii, písm. d);
článok 10 ods. 1 písm. a) body iii a iv, ods. 2 písm. b), c), d), f), g),
ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), c), ods. 5;
článok 11 ods. 1 písm. a) bod iii, písm. b) bod ii, písm. c) bod ii, písm. d), písm. e) bod i, písm. f) bod ii, ods. 2 a 3;
článok 12 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), ods. 2 a 3;
článok 13 ods. 1 písm. a), b), c), ods. 2 písm. c);
článok 14 písm. a);
článok 14 písm. b) len pre český, nemecký a poľský jazyk;
rusínsky a ukrajinský jazyk:
článok 8 ods. 1 písm. a) bod ii, písm. b) bod ii, písm. c) bod ii, písm. d) bod ii, písm. e) bod ii, písm. f) bod ii, písm. g), h), i);
článok 9 ods. 1 písm. a) body ii a iii, písm. b) body ii a iii, písm. c) body ii a iii, písm. d), ods. 3;
článok 10 ods. 1 písm. a) body iii a iv, ods. 2 písm. b), c), d), f), g), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), c), ods. 5;
článok 11 ods. 1 písm. a) bod iii, písm. b) bod ii, písm. c) bod ii, písm. d), písm. e) bod i, písm. f) bod ii, ods. 2 a 3;
článok 12 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), ods. 2 a 3;
článok 13 ods. 1 písm. a), b), c), ods. 2 písm. c);
článok 14 písm. a);
článok 14 písm. b) len pre ukrajinský jazyk;
maďarský jazyk:
článok 8 ods. 1 písm. a) bod i, písm. b) bod i, písm. c) bod i, písm. d) bod i, písm. e) bod i, písm. f) bod i, písm. g), h), i);
článok 9 ods. 1 písm. a) body ii a iii, písm. b) body ii a iii, písm. c) body ii a iii, písm. d), ods. 2 písm. a), ods. 3;
článok 10 ods. 1 písm. a) bod ii, ods. 2 písm. a), b), c), d), f), g), ods. 3 písm. b), c), ods. 4 písm. a), c), ods. 5;
článok 11 ods. 1 písm. a) bod iii, písm. b) bod ii, písm. c) bod ii, písm. d), písm. e) bod i, písm. f) bod i, ods. 2 a 3;
článok 12 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), ods. 2 a 3;
článok 13 ods. 1 písm. a), b), c), ods. 2 písm. c);
článok 14 písm. a), b).

4. Slovenská republika vyhlasuje, že článok 8 ods. 1 písm. e) bod i sa vzťahuje na prípravu pedagógov, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov bez ujmy na výučbe v štátnom jazyku s tým, že väčšina predmetov vrátane profilových sa zabezpečuje v menšinovom jazyku pri rešpektovaní právnych noriem Slovenskej republiky v oblasti vysokého školstva.

5. Slovenská republika vyhlasuje, že článok 10 ods. 1 písm. a) bod ii, článok 10 ods. 2 písm. a) a článok 10 ods. 3 písm. b) sa budú interpretovať bez ujmy na používaní štátneho jazyka podľa Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Slovenská republika vyhlasuje, že článok 12 ods. 1 písm. e) a článok 13 ods. 2 písm. c) možno použiť, ak účinky jeho použitia neodporujú iným ustanoveniam právneho poriadku Slovenskej republiky o zákaze diskriminácie občanov Slovenskej republiky v pracovnoprávnych vzťahoch na území Slovenskej republiky.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / anyanyelv / Jogi területek struktúrái / Közjog / kissebbségi jogok / nemzetközi egyezmények / nyelvhasználat / nemzetközi jog
Törvény száma588
A törvény kelte2001-12-29
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2002-01-01
Rövid URL
ID397696
Módosítás dátuma2013. június 5.

17 találat