Jogszabályok - A SzK Okatatási minisztériuma

Ministerstvo školstva SR | Ministry of Education of the Slovak Republic

1 találat

Oznámenie č. 329/1998 Európska sociálna charta

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. októbra 1961 bola v Turíne otvorená na podpis členským štátom Rady Európy Európska sociálna charta.
V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola podpísaná 27. mája 1992 v Štrasburgu. Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sukcedovala do podpisu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Európskou sociálnou chartou súhlas svojím uznesením č. 1026 z 27. marca 1998. Predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky ju ratifikoval 29. mája 1998 a ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy, 22. júna 1998.

Charta nadobudla platnosť 26. februára 1965 na základe článku 35 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 21. júla 1998 na základe článku 35 ods. 3.

Pri uložení ratifikačnej listiny urobila Slovenská republika vyhlásenie v tomto znení:

V súlade s článkom 20 ods. 2 Európskej sociálnej charty sa Slovenská republika považuje za viazanú týmito ustanoveniami Európskej sociálnej charty:

Článok 1 Právo na prácu (odseky 1 – 4),

Článok 2 Právo na riadne podmienky práce (odseky 1 – 5),

Článok 3 Právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky (odseky 1 – 3),

Článok 4 Právo na primeranú odmenu (odseky 1 – 5),

Článok 5 Právo organizovať sa,

Článok 6 Právo kolektívne vyjednávať (odseky 1 – 4),

Článok 7 Právo detí a mladistvých na ochranu (odseky 1 – 10),

Článok 8 Právo zamestnaných žien na ochranu (odseky 1 – 4),

Článok 9 Právo na poradenstvo pri voľbe povolania,

Článok 10 Právo na odborné vzdelávanie (odseky 1 – 4),

Článok 11 Právo na ochranu zdravia (odseky 1 – 3),

Článok 12 Právo na sociálne zabezpečenie (odseky 1 – 4),

Článok 13 Právo na sociálnu a lekársku pomoc (odseky 1 – 3),

Článok 14 Právo na prospech zo sociálnych služieb (odseky 1 a 2),

Článok 15 Právo telesne alebo duševne postihnutých osôb na odbornú prípravu, na pracovnú rehabilitáciu a na sociálnu readaptáciu (odseky 1 a 2),

Článok 16 Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu,

Článok 17 Právo matiek a detí na sociálnu a hospodársku ochranu,

Článok 18 Právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán (odseky 1, 2, 4).

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Okatatási minisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / szociális és gazdasági jogok / nemzetközi jog
Törvény száma329
A törvény kelte1998-07-21
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1998-07-21
AláírásV.Mečiar v.r.
Rövid URL
ID397806
Módosítás dátuma2013. június 5.

1 találat