Bibliográfiák

Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában készült a Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia szinte teljes feldolgozása 1819-től napjainkig. Az internetes feldolgozás lehetővé teszi a gyors keresést időrend, helynevek, személynevek, tárgymutató, szerzők és kifejezések alapján. (összeállították: L. Juhász Ilona, Liszka József)

Arany A. László bibliográfiája

(1909–1967) Nyelvész, tanár, néprajzkutató. A Komenský Egyetemen szlovák nyelvészetet és filozófiát tanult. 1937-ben doktori címet szerzett, a szlovákiai magyar nyelvjárások gyűjtését irányította. 1946-ban magyar nemzetisége miatt elbocsátották állásából. 1947-ben bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség munkájába. 1949-ben letartóztatták és 8 évi kényszermunkára ítélték, amelyet különböző munkatáborokban töltött le. 1955-ben elnöki amnesztiával szabadult. 1958-től különböző pozsonyi munkahelyeken dolgozott, majd a munkatáborban szerzett súlyos betegsége miatt visszaköltözött Rozsnyóra. (összeállította: Végh László)

Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája

Számos helytörténeti és néprajzi munka, falutörténeti és várostörténeti monográfia jelent meg a Csallóközről és településeiről 1918-tól kezdve napjainkig (Cseh)szlovákiában. A bibliográfiában ezek megjelenési adatait gyűjtöttük össze. (összeállította: Végh László)

Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája

A Bibliotheca Hungarica főgyűjtőkörét többek között az egyre gyarapodó, Szlovákiában kiadott, a magyar kisebbséget érintő helytörténeti irodalom alkotja. 1990 után ezek leggyakrabban önkormányzatok, illetve társulások által megjelentetett kiadványok azonban nemcsak a helytörténet szempontjából jelentősek, hanem fontos források lehetnek néprajzi, szociológiai, természetrajzi, művészeti stb. szempontból is. A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében megtalálható helytörténeti kiadványok bibliográfiai leírása mellett tárgyszavak segítenek a publikációk tartalmának feltárásában. (összeállította: Roncz Melinda, Sebő Beáta és Vermes Annamária)

Csallóköz és Mátyusföld városi kiadású lapjainak helytörténeti cikkadatbázisa

2021-ben a Somorja és Vidéke (4274 darab), a Dunaszerdahelyi Hírnök (3959 darab), a Nagymegyeri Hírmondó (1504 darab) és a Diószegi Élet (2144 darab) című városi kiadású lapok cikkeinek adatai kerültek fel a 2020-ban feldolgozott negyven csallóközi és mátyusföldi községi lap helytörténeti cikkei mellé. Az online katalógusban feldolgozott cikkek adataira szerző, cím és tárgyszó alapján lehet rákeresni, tehát a pontos megjelenési adatok mellett a tárgyszavak segítségével képet kaphatunk a cikk tartalmáról is. Az érdeklődők az online katalógusban megtalálják az egyes sajtótermékek adatlapjait a bennük megtalálható cikkek rekordjaival együtt.

Mátyusföldi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében fellelhető, tizenkettő kiválasztott mátyusföldi községben megjelent lap helytörténeti cikkeinek bibliográfiája. A feldolgozott folyóiratok: Deákiak Lapja; Deáki; Feketenyéki Hírhozó; Hidaskürti Hírmondó; Hírharang; Jókai Szó; Kosúti Híradó; Nagyfödémesi Láthatár; Nagymácsédi Közlöny; Peredi Újság; Tallósi Hírnök; Vízkeleti Újság és Zsigárdi Újság.

Csallóközi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében megtalálható, a Csallóközben kiadott huszonhét községi lap helytörténeti cikkeinek bibliográfiája. A feldolgozott folyóiratok: Alistáli Értesítő; Bősi Hírmondó; Csicsói Hírmondó; Csiliznyáradi Szemle; Ekecsi – Apácaszakállasi Híradó; Falu,templom és iskola; Falunapló; Fél; Féli Hírlap; Gútori Hírmondó; Hírmondó; Hírnök; Hodos; Jányoki Hírmondó; Jányoki Hírnök; Keszegfalva Hangja; Keszi Kisbíró; Légi Hírnök; Nádasdi Napló; Nagypakai Újság; Nagyudvarnoki Hírnök; Nyárasdi Újság; Nyékvárkony lapja; Patonyföld; Pozsonyeperjesi Hírnök; Szapi Hírnök és Vajkai Újság.

Gyönyör József bibliográfiája

(1920–2003) Jogász, jogtörténész, politológus és közíró. Gyönyör József hagyatéka halála után került a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtárához. E bibliográfia a szerző műveinek és publicisztikájának, valamint a róla szóló irodalomnak a feldolgozása. (összeállította: Végh László)

Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája

(1904–1977) Tanár, kritikus, irodalomtörténész. 1926-ban szerzett filozófia-földrajz szakos tanári oklevelet. A pozsonyi magyar tanítóképzőben, majd a magyar gimnáziumban tanított 1945-ig. 1945–1948 között a szlovákiai magyarság jogfosztottsága ellen küzdött. Az egyik szervezője és szellemi irányítója volt a Magyar Végrehajtó Bizottság néven működő illegális szervezetnek és az üldözött szlovákiai magyarokat segítő Segélybizottságnak. 1948-ban Magyarországon telepedett le. Itt először a Kelet-európai Tudományos Intézet tanára volt, majd 1950-től nyugdíjazásáig, az Egyetemi Könyvtár tájékoztatási osztályán dolgozott. E bibliográfia az író hagyatékából Szalatnai R. Judit által a Bibliotheca Hungaricának adományozott könyv- és folyóirat-gyűjtemény, valamint újságkivágások teljes feldolgozása. (összeállították: Bereck Zsuzsanna, Sebőné Bugár Beáta és Végh Annamária közreműködésével 2004 szeptemberében)

Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990–2007)

Bármely közösség jobb megismerhetőségéhez, helyzete felméréséhez elengedhetetlenül szükséges az egészben látását elősegítő források összegyűjtése. Az alábbi bibliográfia a szlovákiai magyar reformátusság könyvekben rögzített állapota felmutatásának szándékával született meg, ami abból a felismerésből és tapasztalásból sarjadt ki, hogy az iránta érdeklődő, könyvszerető ember polcait szépen megtölthetik a református gyülekezetekről, közösségekről, településekről és személyekről szóló, illetve az általuk kiadott munkák. Köszönhető ez elsősorban annak, hogy a negyven böjtös esztendőt követő közel két szabad évtized alatt nagyszámban jelentek meg, mert megjelenhettek, vallási tematikájú, a vallási közösségek életével foglalkozó könyvek. (összeállította: A. Kis Béla)

Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája

Tőzsér Árpád (* 1935. okt. 6. Gömörpéterfala) Költő, irodalomkritikus, esszéíró, szerkesztő. Komáromban érettségizett (1954), majd szülőfalujában tanított; 1956–1960 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1975-től bölcsészdoktor, 1988-tól kandidátus). 1960–1965-ben a Hét, 1965–1971-ben az Irodalmi Szemle szerkesztője, 1971–1976 a nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunktusa, 1976–1992 között a Madách Könyv- és Lapkiadó szerkesztője, majd az Irodalmi Szemle főszerkesztője, 1992–2002-ben a Comenius Egyetem adjunktusa, 2002-től óraadó tanára, ill. a Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó főszerkesztője. A Fiatal szlovákiai magyar költők antológia felfedezettje 1958-ban; a szlovákiai magyar irodalom egyik vezető képviselője. Több antológiát szerkesztett. Jelentős műfordítói tevékenysége is. A bibliográfia folyamatosan bővül.(összeállította: Bereck Zsuzsanna, Sebő Bugár Beáta)

Turczel Lajos személyi bibliográfiája

(1917–2007) Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Érsekújvárott érettségizett (1938). A bp.-i Pázmány Péter Egyetemen szerzett jogi oklevelet (1942). 1942–1945-ben katona, majd hadifogoly, 1947–1951-ben egy állami gazdaság intézője. 1951–1954-ben a komáromi magyar gimn. tanára, ig. 1954–1959-ben a pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tanszékének oktatója, 1959-től nyugdíjba vonulásáig (1987) a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa, docense (1962–1975 között vezetője). Kritikái, cikkei, irodalomtörténeti tanulmányai az 1950-es évektől jelennek meg a szlov. magyar és magyarországi lapokban, folyóiratokban. Számos egyetemi jegyzetet írt, irodalmi antológiát is szerk. Kutatási területe a két vh. közötti csehszl. magyar irodalom és szellemi-kulturális élet története. Munkáival jelentősen hozzájárult a korszak megismeréséhez. (összeállította: Bereck Zsuzsanna)

Vajkai Miklós bibliográfiája

Író. 1950. december 4-én született Pozsonyban. Az általános iskola elvégzése után élelmiszeripari szakiskolába járt, péknek tanult. Évekig a szakmájában dolgozott, később éjjeliőr, majd fűtő lett. Egy ideig szabad foglalkozású író, újságíró volt, jelenleg újból pék. Somorján él. Első írásai még a hetvenes évek elején jelentek meg, azóta rendszeresen publikál. Kedvelt műfaja a karcolat, tárca, elbeszélés, novella. (összeállította: Bereck Zsuzsanna)

Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája

Zalabai Zsigmond (* 1948. jan. 29. Ipolypásztó, † 2003. dec. 26. Somorja) Kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, egyetemi oktató. Ipolyságon érettségizett (1966), a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án szerzett angol–magyar szakos tanári oklevelet 1972-ben (1988-tól kandidátus, 1995-től az MTA doktora). 1972–1975-ben az Irodalmi Szemle, 1975–1989-ben a Madách Könyv- és Lapkiadó szerkesztője, 1988-tól főszerkesztő-helyettese. 1988-tól a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa, majd docense, 1990–1992-ben tanszékvezető. Az 1960-as évek második felében indult írónemzedék hangadó kritikusa. Irodalom- és művelődésszervezői tevékenysége is jelentős; több irodalmi, publicisztikai antológia, válogatás szerkesztője, kezdeményezője volt az Új Mindenes Gyűjtemény c. sorozatnak. Megalapította a somorjai Bibliotheca Hungaricát. Halála után Somorján a városi könyvtár az ő nevét vette fel.