Dokumentumok és a digitális levéltár

Vegyes iratok a szlovákiai magyarok két háború közötti történetéhez

Az iratválogatás a Fórum Kisebbségkutató Intézet különböző projektjei során a két világháború közötti időszakkal kapcsolatban összegyűjtött levéltári dokumentumokat tartalmazza. A dokumentumok négy levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltára, az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, a Cseh Köztársaság Külügyi Levéltára és a csehországi Hadtörténeti Levéltár szlovákiai magyarokkal kapcsolatos iratanyagából ad válogatást. (összeállította: Simon Attila)

Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez (1919–1936)

Fontes Historiae Hungarorum 1. „Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó, amelyben 109 különböző eredetű dokumentum kerül közlésre a két világháború közötti csehszlovákiai magyar kisebbség 1936 előtti - a pártegyesülést megelőző - időszakának legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötetben levéltári, kézirattári és sajtóforrásból származó dokumentum egyaránt található. A korábban nyomtatásban (sajtó, pártkiadványok) megjelent publikációk közül 57, míg a levéltári és kézirattári forrásból 52 található a kötetben.” Angyal Béla (összeállította: Angyal Béla)

A szlovák állam időszakának dokumentumai (1939–1945)

A gyűjtemény a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában a háborús szlovák állam időszakával és azon belül is a szlovákiai magyar kisebbség életével kapcsolatos iratanyagból ad válogatást. (összeállította: Simon Attila)

A lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946)

A gyűjtemény annak a mintegy 184-185 000 szlovákiai magyarnak a névjegyzékeit tartalmazza, akiket Csehszlovákia a II. világháború utáni csehszlovák—magyar lakosságcsere keretében át szándékozott telepíteni Magyarországra. A magyar Külügyminisztériumnak a Magyar Országos Levéltárban elhelyezett iratanyaga között fellelt névsort Csehszlovákia 1946. augusztus 26-án adta át Magyarországnak. A névjegyzékek külön csoportosításban sorolják fel az 1946. február 27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény V. cikkelye alapján, vagyis a paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt személyeket, külön az egyezmény VIII. cikkelye alapján kijelölt egyoldalúan áttelepíthető ún. nagy háborús bűnösöket (1-4. §), valamint a VIII. cikkely alapján ugyancsak egyoldalúan áttelepíthető ún. kis háborús bűnösöket (5. §). A névjegyzékeket az azokban szereplő települések szerint tettük kereshetővé. A gyűjtemény kb. 95%-ban tekinthető teljesnek, egyes települések listái ugyanis csupán töredékesen voltak megtalálhatóak. (összeállította: Popély Árpád)

1968 és a csehszlovákiai magyarság

A közzétett 150 dokumentum túlnyomó többsége a magyar kisebbség érdekvédelmét a prágai tavasz idején nyíltan felvállaló s nemzetiségpolitikai élkitûzéseket s megfogalmazó Csemadok tevékenységéhez kapcsolódik. (összeállította: Popély Árpád)

A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag

A gyűjtemény a Szlovák Nemzeti levéltár és a prágai Külügyi Levéltár fondjaiból került válogatásra és azokat az iratokat tartalmazza, amely a szlovákiai magyarok szovjet kényszermunkára (málenkij robotra) való elhurcolásával kapcsolatosak. (összeállította: Simon Attila)

A rendszerváltás évei dokumentumokban

A gyűjtemény egyfajta válogatás a Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltárában az 1989-es bársonyos forradalommal kapcsolatos dokumentumokból. A közzétett dokumentumok elsősorban a bársonyos forradalom eseményeihez kapcsolódnak és az 1989 utolsó heteiben a szlovákiai magyar közösségen belül lezajló mozgásokról adnak számot, de megtalálható köztük néhány olyan dokumentum is, amely a forradalom előtti időszakból származik. A gyűjtemény részét képezi a Független magyar kezdeményezés illetve az Együttélés Politikai Mozgalom irattárának néhány fontosabb dokumentuma, a csehszlovák államrendőrség (STB) besúgóinak listája illetve az FMK által kiadott Szabad kapacitás nevű közlöny is. (összeállította: Végh László)