Jogszabályok - A SzK Külügyminisztériuma

Ministerstvo zahraničných vecí SR | Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic

3 találat

Oznámenie č. 480/2005 Tizenharmadik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörléséről

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2002 bol vo Vilniuse prijatý Protokol č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností.

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 24. júla 2002.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1676 z 21. júna 2005 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 20. júla 2005. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára protokolu, 18. augusta 2005.

Protokol nadobudol platnosť 1. júla 2003 na základe článku 7 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 7 ods. 2.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / halálbüntetés / nemzetközi jog
Törvény száma480
A törvény kelte2005-12-01
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2003-07-01
Rövid URL
ID398056
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 208/2010 Tizennegyedik jegyzőkönyv Az Emberi Jogok És Az Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezményhez, az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosításáról

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2004 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Protokol č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru (oznámenie č. 209/1992 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 1411 zo 14. decembra 2004 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 31. januára 2005. Ratifikačná listina bola 16. mája 2005 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy.

Protokol nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 19 pre všetky strany protokolu.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma208
A törvény kelte2010-05-18
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2010-06-01
Rövid URL
ID397960
Módosítás dátuma2013. június 5.

Oznámenie č. 317/2010 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény

Részletek

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2006 bol v New Yorku prijatý Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Pri uložení ratifikačnej listiny Slovenská republika uplatnila výhradu k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení:

“Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.”

Dohovor nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 45 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 ods. 2.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetközi egyezmények / emberi jogok / emberi jogok és általános szabadságok védelme / egészségkárosodott emberek jogai / diszkrimináció / nemzetközi jog
Törvény száma317
A törvény kelte2010-07-10
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma2010-06-25
Rövid URL
ID397948
Módosítás dátuma2013. június 5.

3 találat