szerda, február 21, 2024

A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona – Impresszum

Útmutató a lexikon használatához

Lexikonunk a Csehszlovákiában, ill. Szlovákiában élő magyarokkal kapcsolatos információk, adatok lehető legszélesebb körű összegyűjtésére vállalkozott. Címéből adódóan a szerkesztők, illetve a szerzők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a lexikon feldolgozza a Csehszlovákia megalakulásától napjainkig terjedő időszakot.

Az itt látható lexikon a szlovákiai magyar települések, személyiségek, intézmények, civil szervezetek, történelem, néprajz, közigazgatási és földrajzi egységek, szellemi és tárgyi emlékek szócikkeit tartalmazza 1918-tól napjainkig.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet a lexikon internetes feldolgozását készítette el, illetve aktualizálja folyamatosan. Tehát ez az internetes változat állandóan kiegészül és bővül.

Ha valakinek észrevétele, kiegészítése lenne az egyes szócikkekkel kapcsolatban, jelezze a bibliohungarica@gmail.com címen. Segítségét előre is köszönjük!

A lexikon felépítése

Témakörök

1. Személyiségek – A szócikkeknek ez a csoportja azoknak a személyeknek a legfontosabb adatait tartalmazza, akik az irodalom, a képzőművészetek, a színház- és zeneművészet, a tudomány és a technika, a közélet (kultúra, politika, oktatás), az egyházi élet és a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ill. a szóban forgó területen jelentős (könyvek, cikksorozatok stb.) közírói tevékenységet folytattak, folytatnak.

2. Települések – A lexikon azokat a településeket tartalmazza, amelyekben a magukat magyar nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek valló lakosok száma valamely csehszlovák, ill. szlovák népszámlálás során elérte a 10%-ot vagy a 100 főt. Az egyes településeket a magyar helységnévtárak szerinti legutolsó hivatalos magyar nevükön szerepeltetjük.

3. Intézmények – E témakör az adott időszakban működő, ill. megalakult jelentős kulturális, politikai, egyházi intézmények, szervezetek, sportegyesületek, rendezvények szócikkeit tartalmazza.

4. Események – A témakör az adott korszak történetének azokat az időszakait/mozzanatait, jelentős eseményeit foglalja magában, melyek meghatározóak voltak nemzeti közösségünk életében.

5. Egyéb – Az egyéb kategóriába tartozik minden olyan szócikk, amely nem sorolható az előző három kategóriába: a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos alapfogalmak, folyóiratok, lapok, történelemmel és néprajzzal kapcsolatos szócikkek, tematikus összefoglalók stb.

6. A kárpátaljai magyarokra vonatkozó adatok – Kárpátalja 1939 márciusáig Csehszlovákia részét képezte, ezért néhány terjedelmesebb szócikkben foglaltuk össze az ott élő magyarsággal kapcsolatos információkat.

Betűrend

A címszó a szócikk ábécérendbe való sorolásának az alapja. A címszavak a magyar ábécé szerinti betűrendben követik egymást. A hosszú és a rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A lágyjeles betűvel kezdődő szlovák, ill. cseh szavak (Ňárad, Šamorín stb.) besorolásakor nem vettük figyelembe a lágyjelet. A több szóból álló címszókat a címszó első betűje szerint, természetes betűsorrendben tüntettük fel. A számmal kezdődő szócikkek a lexikon legelején találhatók.

Keresés a lexikonban

Szövegalapú (fulltext) keresőt használunk. A megnyíló kereső alapbeállításában a címszavakban keres. Átállítható a „mindenben” módra, amely az összes szócikkben kikeresi a beírt szavat és kilistázza ezeket a szócikkeket. Ékezetek, kis és nagybetűk, lágyjelek, töredékszavak nem érdekesek a keresés szempontjából. Külön lehet keresni az egyes témakörökben is.
A keresés gyorsaságát könnyítendő a címszóutalásoknál azonnal megjelenik az a szócikk, amelyre a címszó utal (pl. Somos Péter -> Hunčík Péter utalás esetében, már a Somos Péter címszó alatt is a Hunčík Péter szócikke található).

A szócikkek szerkezete

A szócikk élén a kövérrel szedett címszó áll. Az idegen nyelvű (cseh, szlovák) címszavakat, ill. a szócikkben előforduló ilyen szavakat (Matica slovenská) a nyelv helyesírása szerint, a lágyjeles (ˇ) betűket és a csak a szlovák, ill. a cseh nyelvben használt betűket (ô, ä) eredeti alakjukban írtuk. A személyiségek esetében a (*) jel jelzi a születés, a (†) jel az elhalálozás időpontját. A kérdőjel (?) az ismeretlen időpontra utal. A dőlt betűvel szedett kifejezések arról tájékoztatnak, hogy a lexikonban a kifejezésnek külön szócikke van, erre kattintva megjeleníthető az adott szócikk. A szócikken belül az adott kifejezést első előfordulásakor szedtük dőlt betűvel. Ha a szócikkekben a címszó többször is előfordul, akkor azt tilde (~) jellel helyettesítettük. A szócikkben szereplő rövidítések feloldása minden szócikknél a Rövidítések linknél megnyíló ablakban találhatók.

A személyiségek szócikkeinek címszavát a személyiség neve képezi. Ha a születés, ill. az elhalálozás helyszíne nem a mai Szlovákia területén található, akkor ezt szögletes zárójelben tüntetjük fel. Ha névben a családnév előtt egy betű található (pl. A. Nagy László), akkor e betű szerint soroltuk ábécérendbe a szócikket.

Minden egyes település szócikkének az a magyar név a címszava, amely Csehszlovákia megalakulásakor az adott település hivatalosan megállapított magyar neve volt. A későbbiek folyamán összevonással vagy önállósulással létrejött települések esetében a leggyakrabban használt magyar névalak (pl. Vágfüzes), magyar név hiányában pedig az adott település hivatalos szlovák neve a címszó (pl. Hronovce). A települések szócikkeinek címszava tehát a legutolsó hivatalos magyar név kövérrel szedve. Utána pontosvesszővel elválasztva a történelmi és/vagy a napjainkban használatban lévő egyéb magyar megnevezés következik, ez után pedig zárójelben a hivatalos szlovák és – az egykor jelentékeny német lakossággal is rendelkező települések esetében – a német név, pl. Csallóköztárnok; Tárnok (Trnávka), Kassa (Košice, Kaschau). A lexikonban címszóként szerepeltetjük a települések hivatalos szlovák megnevezéseit is. A települések szócikkei tartalmazzák az 1921-es és a 2011-es népszámlálás nemzetiségi, valamint a legutóbbi, 2011-es népszámlálás anyanyelvi és vallási adatait. Az időközben megszűnt vagy önállósodott települések esetében, amennyiben ismertek, a megszűnés előtti utolsó, ill. az önállósodás utáni első népszámlálás adatait szerepeltetjük.

A települések, illetve személynevek esetében a szlovák, illetve más formák külön címszvakként szerepelnek, jelezve, hogy hol található a szócikk. Rákkattintva viszont a teljes szókikk azonnal olvasható, megkönnyítve ezzel a lexikon kezelhetőségét.

A szócikkek végén feltüntettük a szerzők nevének iniciáléját, ugyanez érvényes a képekre is, az iniciálék zárójelben szerepelnek. Ha a kurzorral rámegyünk az iniciáléra, megjelenik a szerző vagy intézmény teljes neve.

Az egyes szócikkekhez képek, rajzok, képeslapok, videók stb. kapcsolódnak. Ezek a teljes szócikkre kattintva vízjellel védve nagy méretben is megjelennek.

_____________________________________________
Szerkesztőbizottság:
Kvarda József (elnök), Urbán Zsolt (főszerkesztő), ♰ Tóth Károly (az internetes változat szerkesztője, egyéb)), Fedinecz Csilla (Kárpátalja), Lacza Tihamér (személyiségek), Popély Árpád (települések), Simon Attila (esemének, történelem), Végh László (intézmények).

Programozás, arculat, technikai előkészítés: Konkoly László, Laczkó Sándor.

Együttműködő partnereink: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó.

[alert color=blue title=”A lexikont könyvalakban a Slovenské pedagógické nakladateľstvo – Mladé letá (Szlovák Pedagógiai Könyvkiadó) jelentette meg 2014-ben.” align=center]Megrendelhető itt »[/alert]

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a kézirat, a képanyag előkészítésében és áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy A (Cseh)szlovákiai magyarok lexikona megszülethessen!

_____________________________________________
Felhasznált irodalom:

– Szőke József–Viczián János szerk.: Ki kicsoda Kassától–Prágáig. Babits Kiadó, 1993.
– Balázs F. Attila szerk.: Szlovákiai magyar ki kicsoda. AB-Art, 2002.
– Fónod Zoltán szerk.: A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995. Madách-Posonium, 1997.
– A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának Arcképcsarnokai.
– Győry Attila szerk.: A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar. Családi Könyvklub kft., 2015.
– Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1993. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006.
– Magyar katolikus lexikon. Internetes verzió.