Kronológiák - A (cseh)szlovákiai magyarok történeti kronológiája (1918–1944)

A kronológia, amely több évtizedes kutatómunka eredménye (cseh)szlovákiai magyarok történetének 1918 és 1945 közötti korszakát foglalja magában. A kronológia 2020-ban könyv formájában is megjelent a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában. (összeállította: Popély Gyula)

28 találat

1921. június 10. : Pálóczi Czinke István rimaszombati lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki jogkörrel felruházott püspökhelyettese a csehszlovákiai reformátusság nevében memorandumot terjeszt a Szlovákiai Teljhatalmú Minisztérium elé. Ebben egyértelműen megfogalmazza a következő elveket: „A Csehszlovák Köztársaságba bekebelezett református magyarok ragaszkodnak ahhoz, hogy lelkészeiket saját maguk képezhessék a szigorú kálvinista egyház szellemében és hitelvei szerint. /…/ Nem tartjuk azért sem igazságosnak, sem egyházunk történelmi kialakulásával és külön missziójával, sem a lelkiismeret-szabadságának legcsekélyebb respektálásával is összeegyeztethetőnek a kormány azon törekvését, mellyel minket, szlovenszkói kálvinistákat az itteni evangélikus egyházzal közös lelkészképzésre akar kényszeríteni egy Bratislavában létesítendő közös theológiai akadémián. /…/ Mi tehát e terv ellen óvást emelünk, s az ellen teljes erőnkből protestálunk” – szögezi le a felvidéki reformátusok memoranduma.

28 találat