Jogszabályok - A SzK Okatatási minisztériuma

Ministerstvo školstva SR | Ministry of Education of the Slovak Republic

1 találat

Vyhláška č. 326/2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Részletek

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

Csatolmányok:

§ 2

(1) Vysvedčenie obsahuje:

a) štátny znak Slovenskej republiky,
b) názov školy,
c) ročník, triedu,
d) rok školskej dochádzky,
e) školský rok,
f) číslo žiaka v triednom výkaze alebo v protokole,
g) údaje o žiakovi,

1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. rodné číslo,
4. štátnu príslušnosť,
5. národnosť,

h) súhrnné hodnotenie žiaka, 1)
i) celkové hodnotenie žiaka, 2)
j) miesto a dátum vydania vysvedčenia,
k) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe,
l) podpis riaditeľa,
m) podpis triedneho učiteľa.

(2) Absolventovi, ktorý získal stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu, 3) sa v texte diplomu podľa § 1 ods. 1 písm. l) uvedie aj priznaný titul.

(3) Rok školskej dochádzky sa uvádza iba počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Na konci školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, sa na vysvedčení v doložke vykoná záznam o splnení povinnej školskej dochádzky.

(4) Vysvedčenia vydávané žiakom súkromných škôl a cirkevných škôl podľa § 19 ods. 3 zákona obsahujú štátny znak len ako podtlač.4) Namiesto odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom používajú pečiatku školy.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Hirdetmény / A SzK Okatatási minisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Közigazgatási jog / iskolaügy / nemzetiség / bizonyítványok / iskolai nyomtatványok / oktatás
Törvény száma326
A törvény kelte2008-08-23
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma2008-09-01
AláírásJán Mikolaj v. r.
Rövid URL
ID398080
Módosítás dátuma2013. június 5.

1 találat