Jogszabályok - a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky | National Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic

1 találat

Zákon č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Részletek

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Csatolmányok:

§ 27
Informovanie voličov

(1) Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

(2) Obec podľa osobitného predpisu5a)zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Törvény / a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Alkotmány/Államjog / emberi jog / Kisebbségi jogok / jog az információk anyanyelvükön való terjesztéséhez és befogadásához / Politikai jogok / jog a választásra és választhatóságra / választójog / Közigazgatási jog / választások
Törvény száma346
A törvény kelte1990-08-28
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1990-08-28
AláírásF.Mikloško v.r. V.Mečiar v.r.
Rövid URL
ID397748
Módosítás dátuma2019. augusztus 14.

1 találat